ENVISERVIS

BIODEGRADACE

KDO JSME

Naše firma provozuje specializované zařízení tzv. biodegradační dekontaminační plochy, na kterých dochází k úplnému vyčištění a odstranění zejména ropných látek a polyaromatických uhlovodíků (PAU) obsažených v půdách, zeminách, betonech, stavebních odpadech, kalech a jiných různorodých odpadech. Nejčastěji sledovaným parametrem v odpadech kontaminovaných ropným znečištěním je tzv. „C10-C40“ v sušině, který je nutno změřit před příjmem odpadu do zařízení.

Nejčastější druhy přijímaných odpadů

Zeminy nasáklé ropou, naftou, olejem, benzinem, emulzí apod.

Betony a stavební demoliční odpad ze starých provozů s obsahem nebezpečných látek (barvy, ředidla, rozpouštědla, mastnoty apod.)

Vodné i odvodněné kaly s obsahem ¨¨nebezpečných látek z průmyslových

provozů

Hlína, štěrk, písek z kanalizace s obsahem nebezpečných látek

Vybagrované ohniska po havárii vozidel s únikem PHM

Ropné kaly z myček, ropných lapolů a čističek

JAK TO FUNGUJE

Kontaminovaný odpad přijmeme na zabezpečené biodegradační ploše, která je

nepropustná a nehrozí únik kontaminace do okolí. Dle stupně kontaminace určíme

nejvhodnější postup aplikace biologického preparátu, který postupně za působení

mikroorganismů kontaminanty zneškodní na takovou úroveň, aby mohl materiál být

dále využitelný např. pro rekultivaci terénu, nebo opětovné použití ve stavebnictví.

CO ZAJISTÍME

NAKLÁDKA

(bagr, nakladač)

PŘEPRAVA

(kontejnery, nákladní vozidla)

ZPRACOVÁNÍ A

DEKONTAMINACE

V případě podezření na kontaminaci zajistíme odborný akreditovaný odběr a vyhodnocení vzorku tak, aby se nadlimitní kontaminace prokázala, nebo vyvrátila. Následně provedeme zařazení a kategorizaci odpadu. Když je odpad potřeba vybagrovat nebo naložit nakladačem, pošleme na místo vzniku potřebnou techniku. Odpad se naloží do přistavených kontejnerů, nebo na korbu nákladního auta vybaveného speciálně pro přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR. Poté se vyloží na biodegradační ploše kde dojde k jeho odborné dekontaminaci.


JE TO EKOLOGICKÉ?

JE TO V SOULADU S LEGISLATIVOU?

JE TO V SOULADU S LEGISLATIVOU?

Biodegradace je 100% čistý a ekologický způsob zpracování nebezpečných odpadů. Při procesu se nic neuvolňuje do ovzduší, do spodních vod, ani nezbývá nic nebezpečného k další likvidaci. Využíváme naplno sílu přírodních mikroorganismů.

Všechna naše zařízení provozujeme v souladu se Zákonem o odpadech 541/2020

Sb. a na základě vydaného povolení Krajského úřadu v souladu s platným provozním řádem dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. O provozu zařízení každoročně podáváme několik hlášení a průběžně monitorujeme veškerou činnost tak, abychom maximálně zefektivnili provoz a předešli možným haváriím.

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

ODPADY PŘIJÍMANÉ DO BIODEGRADACE

13 05 08 Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

nebezpečné látky

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 05 Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

19 02 05 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti

19 08 11 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 13 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

00 20 01 Biologicky rozložitelný odpad

01 05 05 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06 Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv

03 01 01 Odpadní kůra a korek

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 06 Ropné kaly z údržby zařízení

10 02 11 Odpady z čištění chladící vody obsahující ropné látky

12 01 18 Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 03 02 Odpady z odmašťování vodní parou

13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot

KONTAKTUJTE NÁS